Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme, že ste navštívili úvodnú stránku www.aadcd.sk (ďalej iba „stránka“), ktorú v mene spoločnosti PTC Therapeutics International Limited, so sídlom 5th Floor, 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 4 D04 EE70, Írsko, tel.: +353 1 906 8700 (ktorá je ďalšom označovaná ako „my“, „nás“, alebo „PTC“) prevádzkuje spoločnosť Webster, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. Spoločnosť Webster je ako prevádzkovateľ údajov zodpovedná za zber a využívanie vašich osobných údajov, ktoré ste pripravili, prípadne poskytli prostredníctvom formulárov na tejto webovej lokalite. Zaväzujeme sa vaše osobné údaje rešpektovať a chrániť.

Úvodná stránka www.aadcd.sk je webová stránka zameraná na informovanie o chorobách, určená iba pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. Vzhľadom na charakter informácií nie je jej obsah určený pre odborných zdravotníckych pracovníkov mimo územia Slovenskej republiky, ani nie je určený pre pacientov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na zber a využívanie informácií pri návšteve a využívanie webového miesta. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov si, prosím, pozorne prečítajte, aby ste chápali náš prístup a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je tiež súčasťou našich zmluvných podmienok (ďalej iba „zmluvné podmienky“) týkajúcich sa využívania tohto webového miesta.

Tým, že využívate toto webové miesto výslovne súhlasíte s využívaním vašich osobných údajov tak, ako je to uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte s využívaním osobných údajov spôsobom uvedeným v tomto „Vyhlásení o ochrane osobných údajov“ alebo v „zmluvných podmienkach“, ďalej toto webové miesto nevyužívajte. Využívanie tohto webového miesta znamená súhlas s týmto „Vyhlásením o ochrane osobných údajov“ a s našimi „zmluvnými podmienkami“.

Vzhľadom na náš záväzok chrániť vaše osobné údaje priebežne vyhodnocujeme naše zásady a postupy ochrany osobných údajov s cieľom dosiahnuť ich zlepšenia a zdokonalenie. Odporúčame vám, aby ste toto webové miesto pravidelne navštevovali a aby ste sa oboznámili s aktuálne platným vyhlásením o ochrane osobných údajov a so zmluvnými podmienkami, ako aj s prípadnými zmenami, ktoré v nich boli urobené. Ak budú vykonaní podstatné zmeny tohto „Vyhlásenia o ochrane osobných údajov“, oznámime vám to prostredníctvom oznamu na tomto webovom mieste ešte pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.

Zbierané osobné údaje:

Ak chcete získať prístup k väčšine informácií dostupných prostredníctvom nášho webového miesta, nemusíte sa do služby alebo programu registrovať. Zbierame a využívame dva typy informácií, ktoré od vás získavame on-line, keď prechádzate po on-line službách nášho webového miesta, alebo ich využívate.

Osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete nasledujúcimi spôsobmi:

E-maily: Keď nám pošlete e-mail na adresu aadc.deficiency.info@ptcbio.com o žiadosťou o všeobecné informácie, vaša e-mailová adresa a akékoľvek ďalšie osobné údaje obsiahnuté v ňom, alebo pripojené ako príloha k nemu, sa budú zaznamenávať a využívať na prípravu a zodpovedanie vášho dopytu, ako aj na účely budúcej kontroly dodržiavania predpisov a auditu. Takéto informácie môžu zahŕňať napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Hlásenia týkajúce sa kvality a bezpečnosti (vedľajšie účinky):Toto webové miesto nepropaguje výrobky spoločnosti PTC. Ponúka iba informačné materiály o diagnostike a liečbe ochorenia z dôvodu nedostatku aromatickej L-aminokyseliny dekarboxylázy (AADC). Ak chcete podať reklamáciu ohľadom kvality alebo podať hlásenie o vedľajších účinkoch týkajúce sa niektorého z našich výrobkov, môžete zaslať e-mail na adresu pharmacovigilance@ptcbio.com a my zozbierame a spracujeme vaše osobné údaje (meno, kontaktné údaje, pracovné zaradenie) s cieľom vybaviť vašu reklamáciu, prípadne hlásenie vedľajších účinkov, a nadviazať s vami kontakt pre riešenie vedľajších účinkov týkajúcich sa využívania nášho výrobku. Takéto hlásenia budeme tiež ďalej uchovávať a spracovávať, aby sme dodržali platné zákony a predpisy týkajúce sa kvality a bezpečnosti výrobkov.

Digitálne informácie (údaje bez identifikácie)

Keď navštívite naše webové miesto a odošlete registračný formulár, automaticky zozbierame základné technické informácie prostredníctvom našich nástrojov na automatický zber údajov, ktoré môžu zahŕňať zber súborov cookies a iné bežne používané technológie. Tieto nástroje zhromažďujú určité štandardné informácie, ktoré váš prehliadač odosiela do webového miesta, ako sú napríklad typ a jazyk prehliadača, čas prístupu a adresa webového miesta, z ktorého ste na naše stránky prišli. Môžu tiež zbierať informácie o adrese vášho internetového protokolu (IP) alebo údaje o postupe klikania v rámci nášho webového miesta (t. j. stránky, ktoré ste si prezreli, odkazy, na ktoré klikáte, a ďalšie činnosti vykonané v súvislosti s našim webovým miestom). Informácie, ktoré zozbierame prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov, vás individuálne neidentifikujú. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať funkčnosť nášho webového miesta a umožňujú vám pohodlnejšiu a efektívnejšiu činnosť. Podrobnejšie informácie o využívaní súborov cookie spoločnosťou PTC nájdete na stránke nášho Vyhlásenia o súboroch cookie.

Ako používame osobné údaje:

Spoločnosť PTC bude spracúvať vaše osobné údaje iba na účely povolené platnými zákonmi, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta vášho bydliska a miesta pôsobenia spoločnosti PTC, ako aj od konkrétnych činností spracovania. Medzi účely spracovania údajov môžu patriť:

 1. kontaktovanie sa s vami a odpovedanie na vaše otázky vrátane otázok týkajúcich sa našich výrobkov a služieb,
 2. administratívne účely vrátane štatistickej analýzy,
 3. prispôsobenie návštevy webového miesta vašim potrebám, pomoc pri využívaní webového miesta,
 4. oznamy týkajúce sa výrobkov alebo informácie týkajúce sa problematiky zdravotníctva alebo ochorení a akýchkoľvek iných noviniek súvisiacich s vedou a vzdelávaním týkajúcich sa našich zdravotníckych výrobkov a služieb,
 5. zlepšovanie činnosti nášho webového miesta s tým, že nám poskytnete informácie o tom, kto a ako naše webové miesto využíva, a lepšie porozumieť potrebám a záujmom našich návštevníkov a používateľov,
 6. na účely spolupráce a výskumu s cieľom prijímať informovanejšie a objektívnejšie rozhodnutia pri identifikácii, spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi a kľúčovými mienkotvornými osobnosťami a manažmentu vzťahov spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi,
 7. dodržiavanie platných zákonov, predpisov alebo kódexov postupov v praxi.

Právny základ spracovania údajov:

Spoločnosť PTC spracúva osobné údaje na základe jedného alebo viacerých právnych podkladov :

Poskytovanie informácií:

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť niektorým tretím stranám uvedeným nižšie vrátane strán, ktoré nám poskytujú rôzne obchodné služby. Vaše osobné údaje neodovzdáme ani inak nezverejníme bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je takéto zverejnenie oprávnene potrebné pre bežnú obchodnú činnosť a ak je takéto zverejnenie v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov a súkromia.

Spoločnosti pridružené k PTC

Spoločnosť PTC a jej dcérske spoločnosti tiež môžu mať prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, okrem iného aj prostredníctvom nášho webového miesta alebo v súvislosti s ním, na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tretie strany/poskytovatelia služieb

Vaše osobné údaje môžeme tiež poskytnúť tretím stranám – poskytovateľom služieb, ktorí spoločnosti PTC poskytujú služby, ako napríklad: hosting webových stránok, odborné služby vrátane služieb informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audit a iné podobné služby, ako aj obchodným partnerom a spolupracovníkom.

Všetky pridružené spoločnosti PTC a poskytovatelia služieb tretích strán môžu tieto údaje používať iba na účely poskytovania služieb pre nás a v našom mene a v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi o ochrane údajov.

Orgány činné v trestnom konaní

Za určitých okolností môžeme byť vyzvaní, aby sme poskytli vaše osobné údaje, ak to vyžaduje alebo dovoľuje zákon, aby sme splnili súdny príkaz alebo podobný právny postup alebo požiadavku vlády, alebo ak sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie je založené na právnom základe alebo inak nevyhnutné na ochranu našich práv a majetku alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných osôb, vrátane poradcov, orgánov činných v trestnom konaní, orgánov súdu a orgánov dohľadu. Vaše osobné údaje môžeme preniesť tiež do tretej strany, ktorá získa celý náš majetkový podiel alebo akcie, alebo ich časť, alebo ktorá bude nástupcom pri realizácii celého nášho podnikania alebo jeho časti, či už zlúčením, akvizíciou, reorganizáciou alebo iným spôsobom.

Regulačné orgány

V prípadoch, keď si želáte nahlásiť akékoľvek podozrenie na vedľajšie účinky, môžeme použiť vami poskytnuté osobné údaje, ak je to potrebné na predloženie sťažnosti alebo hlásenia o vedľajších účinkoch miestnym a nadnárodným zdravotníckym alebo farmaceutickým regulačným orgánom a ak to iným spôsobom vyžaduje zákon.

Prenos údajov:

Spoločnosť PTC ako globálna spoločnosť pôsobí v mnohých krajinách vrátane Európy, USA, Japonska, Latinskej Ameriky a Kanady. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ústrediu spoločnosti PTC, ako aj niektorým pobočkám mimo Európskej únie („EÚ“)/Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a vybraným predajcom a partnerom so sídlom v EÚ alebo po celom svete. K vašim osobným údajom môžu mať prístup zamestnanci alebo dodávatelia v mieste mimo EÚ alebo EHP, kde zákony o ochrane údajov nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ/EHP. Ak spoločnosť PTC spracúva osobné údaje v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ/EHP, alebo v krajine, v ktorej máte bydlisko, PTC zavedie adekvátne a vhodné právne, ako aj technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovania a najmä na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, využitím alebo zverejnením, okrem iného prostredníctvom dodržiavania záväzných ustanovení zmlúv s akýmikoľvek tretími stranami, ktoré pre spoločnosť PTC a v jej mene spracúvajú osobné údaje fyzických osôb, ako aj prípadnú realizáciu adekvátnych mechanizmov prenosu údajov vo forme štandardných zmluvných doložiek pre všetky cezhraničné prenosy údajov z EÚ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijala a schválila Európska komisia alebo príslušné orgány dozoru, s cieľom dosiahnuť adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov fyzických osôb a zaistiť bezpečnosť spracovania údajov.

Pre osoby so sídlom v EHP – vždy, keď prenášame vaše údaje mimo EHP, buď vás požiadame o výslovný súhlas, alebo podnikneme všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili zaistenie adekvátnych bezpečnostných opatrení na ochranu vašich osobných údajov (pokiaľ nám platné právne predpisy o ochrane údajov neumožňujú uskutočniť takýto prenos bez ďalších formalít, napr. ak je krajina príjemcu považovaná za adekvátny cieľ prenosu údajov). Takéto ochranné opatrenia zahŕňajú používanie štandardných zmluvných ustanovení schválených Európskou komisiou, ako je uvedené vyššie.

Vaše práva na ochranu osobných údajov:

Máte právo od nás požadovať:

 1. poskytnutie ďalších informácií o spracovaní vašich osobných údajov,
 2. poskytnutie prístupu k vašim osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a k ich kópiám,
 3. aktualizáciu akýchkoľvek nepresností v osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii a ktoré sú preukázateľne nepresné alebo neúplné,
 4. vymazanie všetkých osobných údajov, na ktorých používanie už nemáme zákonný dôvod,
 5. poskytnutie kópie vašich údajov vám alebo tretej strane v digitálnom formáte (prenosnosť údajov),
 6. ukončenie konkrétneho spracúvania osobných údajov, ak odvoláte svoj súhlas,
 7. námietku voči akémukoľvek spracúvaniu osobných údajov založenému na oprávnených záujmoch alebo vo verejnom záujme, pokiaľ naše dôvody na realizáciu takéhoto spracúvania nemajú vyššiu právnu moc nad akýmkoľvek poškodením vašich práv na ochranu údajov,
 8. obmedzenie určitých aspektov spracúvania vašich informácií.

V prípade, že vašu žiadosť nevyriešime včas alebo ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v mieste vášho bydliska. Ďalšie informácie a kontaktné údaje príslušných európskych orgánov dohľadu nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Ak chcete uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, pošlite nám svoju žiadosť písomne na nasledujúcu adresu: PTC Therapeutics International Limited, so sídlom na adrese 5th Floor, 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, Írsko alebo nám svoju žiadosť zašlite e-mailom na adresu dataprivacy@ptcbio.com

Bezpečnosť:

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch a prístup k nim a ich využívanie sa vzťahujú naše bezpečnostné predpisy a štandardy. Prijímame adekvátne opatrenia v súlade so všeobecne uznávanými normami v odvetví spracovania údajov vrátane technických, administratívnych a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, aby sme zamedzili ich stratu, zneužitie a neoprávnený prístup k nim, ich zverejnenie, zmenu a zničenie. Žiadny spôsob zabezpečenia ani prenos cez internet však nie sú úplne bezpečné. Pri prenose osobných údajov cez internet musíte byť vždy opatrní.

Prístup k vašim osobným údajom má iba obmedzený počet zamestnancov spoločnosti PTC, ktorých pracovné povinnosti si takéto informácie odôvodnene vyžadujú, a tretie strany, s ktorými spoločnosť PTC uzavrela zmluvy na realizáciu obchodných činností v jej mene. Naši zamestnanci boli vyškolení ohľadom dôležitosti ochrany osobných údajov a o tom, ako riadnym spôsobom a bezpečne zaobchádzať s osobnými údajmi a spravovať ich.

Uchovávanie údajov:

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely spracovania, na ktoré boli vaše údaje zozbierané, a na akýkoľvek iný povolený súvisiaci účel. Informácie sa môžu uchovávať dlhšie, ak to vyžadujú alebo umožňujú platné zákony alebo predpisy spoločnosti PTC. Vaše informácie, ktoré už nie sú potrebné, sa buď nezvratne anonymizujú (a anonymizované informácie sa môžu uchovávať dlhšie), alebo budú bezpečne zlikvidované.

Súbory Cookies:

Súbory cookie sú malé, niekedy zašifrované textové súbory, ktoré navštevované webové stránky ukladajú na pevné disky počítačov. Používajú sa na uľahčenie efektívnej navigácie používateľov po webovom mieste, ako aj na poskytovanie informácií vlastníkovi webovej stránky. Keď navštívite webové miesto, môžeme „cookie“ umiestniť s cieľom uľahčiť vašu činnosť tým, že vás identifikujeme, keď navštívite webovú stránku, napríklad priradením ID relácie a poskytnutím obsahu špecifického pre vaše záujmy.

Máte k dispozícii rôzne nástroje na kontrolu súborov cookie a podobných technológií vrátane ovládacích prvkov prehliadača na blokovanie a vymazávanie súborov cookie. Ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, upozorňujeme vás, že možno nebudete môcť plne využívať vlastnosti a funkcie tohto webového miesta. Pokyny týkajúce sa týchto funkcií nájdete v konkrétnom prehliadači. Môžete tiež navštíviť http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie vrátane toho, ako zistiť, aké súbory cookie boli nastavené, a ako ich spravovať a vymazať, prečítajte si naše Vyhlásenie o súboroch cookie.

Doplnky prehliadača pre sociálne siete:

Využívame doplnky prehliadača pre sociálne siete (pluginy) (napr. tlačidlo zdieľania na Facebooku), aby ste mohli náš obsah ľahko zdieľať s priateľmi a na sociálnych alebo odborných sieťach. Ak navštívite naše webové miesto, prevádzkovateľ doplnku prehliadača pre sociálne siete môže do vášho počítača umiestniť súbor cookie, ktorý mu umožní identifikovať osoby, ktoré v minulosti navštívili naše webové miesto. Ak ste sa pred prehliadaním nášho webového miesta v minulosti prihlásili na príslušnom webovom mieste sociálneho média (napr. Facebook), doplnok prehliadača pre sociálne siete umožní webovému miestu sociálneho média získať informácie o vašej návšteve nášho webového miesta. Doplnok prehliadača pre sociálne siete môže zbierať tieto informácie od každého návštevníka, ktorý sa prihlásil do sociálnych sietí bez ohľadu na to, či konkrétne komunikuje s doplnkom prehliadača pre sociálne siete na našom webovom mieste (napr. kliknutím na tlačidlo „Zdieľať“) alebo nie. Doplnok prehliadača pre sociálne siete môže tiež umožniť webovému miestu sociálnej siete zdieľať informácie o vašich aktivitách na našom webovom mieste s ostatnými používateľmi webového miesta sociálnej siete.

Ak chcete zdieľať naše články a názory na svojich osobných sociálnych sieťach, naša stránka obsahuje doplnky prehliadača pre sociálne siete od nasledujúcich spoločností:

Pokiaľ ide o účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov na sociálnych sieťach, ako aj o vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia, prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušných sietí, prípadne webových miest. Nižšie sú príslušné odkazy:

Kontaktujte nás:

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: dataprivacy@ptcbio.com