PODMIENKY VYUŽÍVANIA WEBOVÉHO MIESTA

Ďakujeme, že ste navštívili webové miesto „www.aadcd.sk” (ďalej iba „webové miesto“) financované a zriadené spoločnosťou PTC Therapeutics International Limited, so sídlom na adrese: 5th Floor, 3 Grand Canal Plaza, Grand Canal Street Upper, Dublin 4 D04 EE70, Írsko, tel.: +353 1 906 8700, (ďalej iba „PTC“). Toto webové miesto je určená zdravotníckym pracovníkom so sídlom v Slovenskej republike.

Informácie uvedené na tomto webovom mieste sú orientované na všeobecné informácie a vzdelávanie v súvislosti s ochorením z dôvodu nedostatku aromatickej Laminokyseliny dekarboxylázy (AADC), jeho príznakmi a diagnózou a nie sú určené ako náhrada za odporúčania lekára alebo iných odborných zdravotníckych pracovníkov.

Spoločnosť PTC vám udeľuje právo využívať toto webové miesto v súlade s nižšie uvedenými podmienkami využívania („Dohoda o podmienkach využívania“). Tieto podmienky sa viažu na ďalšie body, ktoré sa tiež vzťahujú k využívaniu nášho webového miesta:

Zmeny na našom webovom mieste: Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva podľa platných zákonov, si vyhradzujeme právo aktualizovať toto webové miesto bez predchádzajúceho upozornenia tak, aby odrážalo technologický pokrok, zmeny v legislatíve a predpisoch a osvedčených postupoch tým, že takéto zmeny na webovom mieste zverejníme. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah na našom webovom mieste môže byť v danom čase už neaktuálny a nie sme povinní ho aktualizovať. Nezaručujeme, že naše webové miesto alebo akýkoľvek jeho obsah budú bez chýb alebo opomenutí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Informácie uvedené na tomto webovom mieste slúžia iba na všeobecné informačné a vzdelávacie účely. Toto webové miesto môže poskytovať informácie o zdravotnom stave a jeho liečbe. Spoločnosť PTC neposkytuje akékoľvek vyhlásenie v súvislosti s obsahom na tomto webovom mieste z hľadiska jeho vhodnosti použitia alebo dostupnosti mimo krajiny vášho bydliska. Osoby, ktoré sa rozhodnú prejsť na toto webové miesto z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov a predpisov v rozsahu ich platnosti. Pred prístupom na toto webové miesto alebo jeho využívaním si, prosím, pozorne preštudujte túto dohodu o podmienkach využívania. Prístupom na toto webové miesto alebo jeho využívaním potvrdzujete, že ste si túto dohodu o podmienkach využívania prečítali, porozumeli jej a súhlasíte s ňou. Ak nesúhlasíte s touto dohodou o podmienkach využívania, nesmiete do tohto webového miesta pristupovať ani ho využívať.

Odmietnutie záruky: Informácie na tomto webovom mieste sú poskytované „TAK, AKO SÚ“ bez akýchkoľvek výslovných alebo odvodených záruk vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia autorských práv. Spoločnosť PTC vynaloží adekvátnu starostlivosť na zabezpečenie presnosti informácií v čase ich pridania na toto webové miesto, ale nemôže sa za ne zaručiť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich aktualizáciu. Okrem toho spoločnosť PTC nenesie žiadnu zodpovednosť, nech má akýkoľvek pôvod, za presnosť, úplnosť, využívanie alebo spoliehanie sa na informácie obsiahnuté na tomto webovom mieste. Spoločnosť PTC si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek zmeniť.

Historické informácie: Niektoré informácie na tomto webovom mieste môžu mať historický charakter. Všetky historické informácie obsiahnuté v dokumentoch alebo prezentáciách uvedených na tomto webovom mieste je potrebné chápať ako informácie týkajúce sa udalostí a okolností, ktoré existovali v deň, keď boli príslušné dokumenty alebo prezentácie prvýkrát uverejnené alebo keď boli dané záznamy vyhotovené.

Odmietnutie odborného lekárskeho poradenstva: Toto webové miesto môže obsahovať všeobecné informácie týkajúce sa rôznych zdravotných stavov a ich liečby alebo priame či nepriame odkazy na výrobky alebo kandidátov na výrobky spoločnosti PTC. Obsah, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tohto webového miesta alebo ktorý vám bol sprístupnený priamo prostredníctvom služieb, slúži iba na informačné a vzdelávacie účely a nenahrádza lekárske posúdenie, radu, diagnózu alebo liečbu akéhokoľvek zdravotného stavu alebo problému. Nesmiete sa spoliehať na informácie obsiahnuté na stránkach webového miesta, prípadne na diagnostiku, liečbu, liečenie, prevenciu, manažment alebo iné riešenie zdravotných problémov. Ak máte nejaké zdravotné problémy alebo máte podozrenie na zdravotný problém, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, mali by ste sa poradiť s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy nesmiete ignorovať lekársku radu alebo odkladať jej vyhľadanie kvôli niečomu, čo ste si tu prečítali.

Obsah webového miesta: Všetok text, grafika, fotografie, ochranné známky, logá, vizuálne rozhrania, umelecké diela, počítačový kód a všetok ďalší súvisiaci obsah obsiahnutý na tomto webovom mieste je vo vlastníctve spoločnosti PTC alebo tretích strán a je chránený obchodnými právami, autorskými právami, patentovými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži. Akákoľvek reprodukcia, publikovanie, ďalšia distribúcia alebo verejné vystavovanie materiálov poskytnutých prostredníctvom tohto webového miesta, či už vcelku alebo po častiach, sú prísne zakázané. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti PTC nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne využívať, zverejňovať ani využívať obsah tohto webového miesta na verejné alebo komerčné účely vrátane textu, obrázkov, zvukových alebo obrazových záznamov.

Vírusy: Nezaručujeme, že sa na našich stránkach nebudú vyskytovať žiadne chyby ani vírusy. Ste zodpovední za konfiguráciu svojich informačných technológií, počítačových programov a platformy, aby ste mohli pristupovať na naše stránky. Je potrebné, aby ste využívali vlastný softvér na ochranu pred vírusmi.

Naše webové miesto nesmiete zneužívať vedomým zanesením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného nebezpečného alebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k nášmu webovému miestu, serveru, na ktorom je naše webové miesto uložené, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k nášmu webovému miestu. Nesmiete útočiť na naše webové miesto prostredníctvom útoku s odmietnutím služby alebo distribuovaného útoku na odmietnutie služby. Každé takéto porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať tak, že im poskytneme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo využívať naše webové miesto okamžite zanikne.

Odkazy: Toto webové miesto môže obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú tretie strany. Tieto prepojené stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti PTC, ktorá nezodpovedá za obsah dostupný na prepojených stránkach. Takéto odkazy neznamenajú schvaľovanie materiálov na prepojených stránkach a spoločnosť PTC odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s vaším prístupom na takéto prepojené stránky. Spoločnosť PTC poskytuje odkazy na iné webové miesta kvôli pohodliu používateľov a prístup na takéto prepojené lokality je na vaše vlastné riziko.

Ochrana osobných údajov:

 Spoločnosť PTC rešpektuje súkromie používateľov svojho webového miesta. Viac informácií o tom, ako sa môžu vaše osobné údaje zbierať a spracúvať prostredníctvom nášho webového miesta, nájdete v našom yhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o súboroch cookie

Nechránené informácie

V súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov je akýkoľvek oznam alebo iný materiál, ktorý zašlete spoločnosti PTC prostredníctvom internetu alebo zverejníte na tomto webovom mieste elektronickou poštou, alebo iným spôsobom, ako napríklad akékoľvek otázky, komentáre a návrhy, považovaný za nechránený a spoločnosť PTC v súvislosti s ním nemá žiadne záväzky. Spoločnosť PTC bude môcť slobodne použiť akékoľvek idey, koncepcie, know-how alebo techniky obsiahnuté v takejto komunikácii na akýkoľvek účel vrátane, okrem iného, vývoja, výroby a predaja výrobkov.

Ak nechcete, aby spoločnosť PTC využívala alebo zverejňovala vaše údaje tak, ako je to opísané v týchto podmienkach využívania, môžete sa rozhodnúť (1) neposkytovať osobné údaje prostredníctvom registračných formulárov na tomto webovom mieste; (2) nastaviť predvoľby svojho prehliadača a použiť dostupné webové nástroje na blokovanie súborov cookie odosielaných v súvislosti s využívaním stránky; (3) postupovať podľa pokynov na odhlásenie sa zo služieb spoločnosti PTC uvedených na webovom mieste a v oznámení, ktoré vám bolo zaslané; alebo (4) poslať e-mailom žiadosť na dataprivacy@ptcbio.com o odhlásenie sa zo služieb spoločnosti PTC alebo žiadosť o odstránenie alebo aktualizáciu osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti PTC prostredníctvom jej systémov.

Porušenie tejto dohody o podmienkach využívania. Nedodržanie tejto dohody o podmienkach využívania je závažným porušením tejto dohody o podmienkach využívania, za ktoré môže spoločnosť PTC uplatniť všetky práva a opravné prostriedky, ktoré má podľa tejto dohody o podmienkach využívania, a všetky ďalšie práva a opravné prostriedky, ktoré môže mať na základe legislatívy k dispozícii. Špecificky súhlasíte s tým, že spoločnosť PTC môže podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup k tomuto webovému miestu z dôvodu porušenia tejto dohody o podmienkach využívania alebo iných dohôd alebo usmernení, ktoré môžu súvisieť s vaším využívaním tohto webového miesta.

Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že budete spoločnosť PTC, jej vedúcich pracovníkov, riaditeľov, partnerov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií a dodávateľov brániť, odškodňovať a chrániť pred akýmikoľvek nárokmi, žalobami alebo požiadavkami, záväzkami a vyrovnaniami vrátane, okrem iného, právnymi a účtovnými poplatkami, ktoré vyplývajú alebo údajne vyplývajú z vášho porušenia tejto dohody o podmienkach využívania.

DÔLEŽITÉ VYHLÁSENIA O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI. SPOLOČNOSŤ PTC VÝSLOVNE ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZALOŽENÚ ZMLUVOU, PORUŠENÍM ZÁKONA Z NEDBALOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA INOM ZÁKLADE, ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSTUPU NA TOTO WEBOVÉ MIESTO ALEBO V SÚVISLOSTI S JEHO VYUŽÍVANÍM, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ PTC BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD VRÁTANE, OKREM INÉHO, SPOLIEHANIA SA AKEJKOĽVEK STRANY NA AKÝKOĽVEK OBSAH ZÍSKANÝ PROSTREDNÍCTVOM VYUŽÍVANIA TOHTO WEBOVÉHO MIESTA ALEBO OBSAH, KTORÝ VZNIKOL V SÚVISLOSTI S CHYBAMI ALEBO OPOMENUTIAMI, ALEBO ONESKORENÍM PRENOSU INFORMÁCIÍ K POUŽÍVATEĽOVI ALEBO OD POUŽÍVATEĽA, PRERUŠENIAMI TELEKOMUNIKAČNÉHO SPOJENIA S TÝMTO WEBOVÝM MIESTOM ALEBO VÍRUSMI, ČI UŽ SÚ SPÔSOBENÉ ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE NEDBANLIVOSŤOU, ZÁSAHOM VYŠŠEJ MOCI, ZLYHANÍM TELEKOMUNIKÁCIÍ, KRÁDEŽOU ALEBO POŠKODENÍM, ALEBO NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K TOMTO WEBOVÉMU MIESTU, ALEBO K SÚVISIACIM INFORMÁCIÁM ALEBO PROGRAMOM. Keďže niektoré krajiny a štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, všetky odmietnutia zodpovednosti, obmedzenia a ostatné podmienky tohto odseku platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Rozhodujúce právo. Táto dohoda o podmienkach využívania webového miesta a jeho využívanie vami sa riadi legislatívou Anglicka a Walesu, prípadne zákonmi krajiny vášho sídla. Akékoľvek právne kroky alebo konania súvisiace s týmto webovým miestom sa budú viesť výlučne pred súdmi Anglicka a Walesu, prípadne sa budú riadiť zákonmi krajiny vášho sídla.

Rôzne. Ak bude niektoré ustanovenie tejto dohody považované za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude oddeliteľné od dohody bez toho, aby bola dotknutá vymáhateľnosť všetkých ostatných ustanovení dohody. Spoločnosť PTC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť materiály z tohto webového miesta podľa vlastného uváženia.